Tsu Surf/Tay Roc vs K Shine/DNA
Get the Strap

Battles

Tsu Surf/Tay Roc vs K Shine/DNA

By  | 

Check out this 2 on 2 battle between Tsu Surf/Tay Roc & DNA/K Shine. Who do you think won?