SM4 Tsu Surf vs Hitman Holla

Battles

SM4 Tsu Surf vs Hitman Holla

By  | 


Check out this battle between Hitman Holla & Tsu Surf from SM4. Who do you think won?