Tsu Surf vs K Shine
Get the Strap

Battles

Tsu Surf vs K Shine

By  | 


Check out this battle between K Shine & Tsu Surf. Who do you think won?